Card User  
  • English
  • ภาษาไทย
username: password:
Did you forget your password ?

ร้านค้าเตรียมตัวให้พร้อมกับ "พร้อมเพย์"

พร้อมเพย์คืออะไร

พร้อมเพย์ (PromptPay) คือการเชื่อมโยงระหว่างบัญชีธนาคาร, หมายเลขโทรศัพท์, และหมายเลขบัตรประชาชน โดยมีระบบการโอนเงินที่ใช้ข้อมูลอันใดอันหนึ่งในสามอย่างนี้ ก็สามารถโอนถึงกันได้

ร้านค้าสนใจใช้บริการ?
อีเมล marketing@longdo.com ไลน์: @longdocards โทร 02 108 1790