Card User  
  • English
  • ภาษาไทย
username: password:
Did you forget your password ?

ผลสำรวจการใช้งานบัตรสมาชิกของคนไทย รู้ก่อนได้เปรียบ

สรุปผลการสำรวจการใช้งานบัตรสมาชิกที่ได้สำรวจผ่านทางเว็บไซต์ http://longdo.com/ จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,069 คน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

ร้านค้าสนใจใช้บริการ?
อีเมล marketing@longdo.com ไลน์: @longdocards โทร 02 108 1790